Impuls Muziekonderwijs

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen basisscholen investeren in meer en beter muziekonderwijs. Deze subsidieregeling valt onder het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Vanuit deze subsidieregeling worden onderwijskundige kaders gegeven op basis waarvan subsidie wordt toegekend. Eén van de eisen is dat de basisscholen de SLO doorgaande leerlijn muziek als uitgangspunt hanteren bij het invullen van hun muziekonderwijs. Op welke wijze (methode) deze leerlijn ingevuld wordt, mogen de scholen zelf bepalen zolang er maar:

 • structureel muziekonderwijs geboden wordt
 • deskundigheidsbevordering van het schoolteam plaatsvindt
 • verbinding gemaakt wordt tussen het binnen- en buitenschools aanbod van muziek

Het doel van de impuls muziekonderwijs is om duurzaam muziekonderwijs in de basisschool te realiseren. Om dit te bereiken worden de volgende zakelijke kaders meegegeven:

 • de activiteiten worden uitgevoerd van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2021
 • de inzet van eigen uren voor de impuls muziekonderwijs wordt jaarlijks zichtbaar gemaakt in het taakbeleid van de schoollocatie
 • de school heeft een visie op de verankering van muziek in het onderwijs van de locatie
 • de school werkt aan draagvlak binnen het team
 • de school neemt het muziekprogramma op in het schoolwerkplan of schoolgids en in de begroting
 • de school deelt de kennis van dit traject met andere schoollocaties in de regio
 • de school werkt samen met minimaal één lokale of regionale culturele instelling met muziek expertise en legt deze samenwerking vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Tot 29 juni 2018 kan er een subsidie aanvraag ingediend worden. Daarna sluit de regeling helaas! Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van subsidie en het vormgeven van de impuls op uw school? Neem contact op!

Leerlijn Muziek

Methode BasisschoolMuziek.nl

De methode van BasisschoolMuziek.nl is gebaseerd op de SLO doorgaande leerlijn muziek. Hierin zijn voor alle groepen in de basisschool (streef-) competenties benoemd. BasisschoolMuziek.nl werkt aan het behalen van deze competenties en op een aantal onderdelen bieden we zelfs een rijker aanbod met meer ervaringen en belevingen dan de uitgangspunten van de door de SLO benoemde competenties:

SLO competenties einde van de basisschoolperiode:

Oriënteren:

 • De leerling kan betekenis geven aan muziek uit verschillende tijden, stijlen en culturen, kan kennis nemen van betekenissen die anderen daar aan geven (waaronder de componist of uitvoerder) en kan deze aan die van hemzelf spiegelen.

Onderzoeken:

 • De leerling kan gericht luisteren naar muziek uit verschillende tijden, stijlen en culturen, en kan daarin de klank-, vorm- en betekenisaspecten herkennen en benoemen.
 • De leerling kan klank-, vorm- en/of betekenisaspecten van muziek in zijn composities verwerken en daarbij de vormprincipes herhaling, contrast en variatie toepassen.
 • De leerling kan zijn muzikale ideeën vormgeven en uitvoeren met behulp van zijn stem, (school)instrumentarium, (muziek)technologie en beweging .
 • De leerling kan zijn composities noteren en reproduceren met behulp van picturale en grafische notatievormen.

Uitvoeren:

 • De leerling kan (zelfstandig, zuiver, helder gearticuleerd en met expressie) liederen en canons zingen, al dan niet met begeleiding.
 • De leerling kan zelfstandig, ritmisch en in de maat, eenvoudige ritmische en melodische (begeleidings)patronen en speelstukken uitvoeren, zowel een- als meerstemmig, en kan daarbij reageren op (lied)leidingsgebaren.
 • De leerling kan alleen en in groepsverband bestaande, eenvoudig grafisch en traditioneel genoteerde composities zowel auditief volgen als uitvoeren.
 • De leerling kent de namen en speelwijzen van het schoolinstrumentarium en die van het pop- en (Westerse) klassieke instrumentarium.
 • De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen idee of bestaande compositie uitvoeren en presenteren aan anderen en doet dat met overtuiging.

Evalueren:

 • De leerling kan overwogen keuzes maken voor zijn composities en die communiceren met anderen.
 • De leerling kan constructieve feedback geven.
 • De leerling staat open voor feedback en kan die eventueel verwerken in het eigen werk(proces).
 • De leerling heeft enige kennis van en inzicht in de betekenis die muziek heeft voor het dagelijks leven van mensen van vroeger en nu, zoals feesten, verdriet, massamedia en beïnvloeding van gedrag.