Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs is voor de ontwikkeling van het onderwijs en het herstel tijdens en na corona. Vanaf schooljaar 2021-2022 krijgt elke school extra financiële middelen om het onderwijsaanbod te versterken en te verrijken.

Met het extra geld kunnen basisscholen investeren in meer en beter muziekonderwijs. Cultuureducatie zoals drama, beeldende vorming en muziek is aangemerkt als een interventie die scholen kunnen uitvoeren binnen het Nationaal Programma Onderwijs. Cultuureducatie heeft een positief effect op de leerprestaties, maar draagt vooral in grote mate bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast heeft muziekles ook een positief effect op de groepsdynamiek, groepscohesie en onderlinge verhoudingen in een klas.

Muzieklessen versterken de taalontwikkeling, het fonologisch bewustzijn en het taalgevoel van leerlingen. Kunst- en cultuuronderwijs dragen daarnaast ook bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Muziekonderwijs geeft leerlingen een beter gevoel van welzijn en verbondenheid. Ook voelen leerlingen zich meer betrokken bij het leren. Bron: International Journal of Music Education 2017

In onze muzieklessen werken we daarnaast aan de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden: In onze muzieklessen komen competenties zoals creatief denken, coöperatief leren, kritisch en probleemoplossend denken, mediawijsheid, zelfregulering, programmeren en samenwerking regelmatig aan bod. Met onze methode zorgen we tijdens de muzieklessen voor en brede ondersteuning van kwalitatief en betekenisvol onderwijs. Voor leerlingen zijn dat leuke en interactieve lessen waarbij iedereen zijn/haar talenten kan gebruiken!

Wij ondersteunen steeds meer basisscholen bij het realiseren van goed en gevarieerd muziekonderwijs. Met onze methode ondersteunen we de leerkrachten en dragen we bij aan een lagere werkdruk.

Voor de ‘interventies’ binnen het Nationaal Programma Onderwijs kunnen we zorgen voor vakspecialisten die de leerkrachten ondersteunen bij het geven van muziekonderwijs, voor muzikale workshops en voor verlaging van de werkdruk van de groepsleerkracht met behulp van onze muzieklessen. Op basis van de schoolscan en de andere gekozen opties van de ‘menukaart‘ bekijken we wat voor uw school de beste manier is om uw onderwijs te versterken en te verrijken met muzieklessen. De muzikale activiteiten vallen onder doelgebied C: sociaal- emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen (interventies gericht op het welbevinden van leerlingen en cultuureducatie) en, afhankelijk van de situatie op de school, onder doelgebied F: faciliteiten en randvoorwaarden (inhuren tijdelijk nieuw personeel en/of aanschaf van aanvullende of nieuwe leermiddelen).

Er zijn ook mogelijkheden om via het Nationaal Programma Onderwijs muziekeducatie en/of muziekworkshops aan te bieden binnen een verlengde schooldag of buitenschoolse activiteit.

Graag bespreken we uw wensen en ideeën, neem contact met ons op: