Kerndoelen basisonderwijs – muziek

Sinds maart 2006 zijn er nieuwe kerndoelen. De kerndoelen zijn van 115 terug gebracht naar 58. Dat geeft scholen de mogelijkheid om meer keuzes te maken over de wijze waarop ze hun onderwijs vormgeven en op welke wijze ze aan de kerndoelen voldoen. Door deze wijziging gaan de kerndoelen vooral over de hoofdlijnen, de uitwerking daarvan is aan de scholen (en de educatieve uitgeverijen). Voor scholen kan het een hele opgave zijn om vanuit de breed geformuleerde kerndoelen leerlijnen te ontwikkelen die aansluiten bij de muzikale ontwikkeling van hun leerlingen.

Waarom het KVB model niet werkt:

In 1983 introduceerden Rinze van der Lei en Nico Smit het KVB-model. Uitgangspunt in dit model zijn de muzikale aspecten Klank, Vorm en Betekenis. Sindsdien is het model de basis geweest voor veel muziekmethoden. Het grote probleem is echter dat dit model leerkrachten zonder muzikale achtergrond, mijn inziens, te weinig houvast geeft om hun leerlingen muziekles te geven. Muziekmethodes voor het basisonderwijs die gebaseerd zijn op het KVB model bieden die leerkrachten niet voldoende ondersteuning. Daardoor blijven muzieklessen in het basisonderwijs te eenzijdig en blijven minder muzikale leerkrachten een drempel ervaren bij het geven van muziekles aan hun klas.

In 2012 pleit Professor Evert Bisschop Boele voor een alternatief, omdat het KVB-model een te eenzijdige visie representeert op wat muziek in essentie is. Zijn pleidooi is gepubliceerd in Kunstzone een tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs.

Een andere manier van omgaan met muziek op de basisschool is dus gewenst en kan bijdragen aan beter muziekonderwijs voor de leerlingen. Ook leerkrachten zonder muzikale achtergrond kunnen hun leerlingen goede muzieklessen geven, als we de leerkrachten maar voldoende ondersteunen en kennis geven. Met onze laagdrempelige methode kunnen alle leerkrachten met hun leerlingen muziek maken. Lees meer over de BasisschoolMuziek.nl methode!

KVB-model

Waarom de methode van BasisschoolMuziek.nl wel werkt!

Basisscholen kiezen voor onze lesmethode om goed maar vooral ook gevarieerd muziekonderwijs te realiseren. Muziekles op de basisschool is zoveel meer dan liedjes zingen! Wij stimuleren de creatieve, sociale en muzikale ontwikkeling door middel van lezen, noteren, luisteren, bespreken, beleven, maken, bewegen, spelen, zingen en presenteren.

Onze ervaring leert dat iedere leerkracht kan muziekles geven, maar dat niet iedere leerkracht zich daar zelfverzekerd of bekwaam genoeg voor voelt. Wij zorgen voor duidelijke lesbeschrijvingen en alle bijbehorende lesmaterialen zoals geluidsbestanden, websites, filmpjes, bladmuziek en werkbladen. In de lesbeschrijvingen worden eventuele vaktermen en muzikale begrippen duidelijk omschreven. Ook zijn, waar nodig, geluidsbestanden ter ondersteuning van de leerkracht toegevoegd. Daarnaast maken we volop gebruik van de 21e eeuwse vaardigheden en zijn onze lessen leuk en afwisselend!

In de feedback die wij van leerkrachten ontvangen geven ze aan dat ze de lesbeschrijvingen duidelijk en goed uit te voeren vinden. Daardoor beleven ze meer plezier in het geven van muziekles aan hun klas.

Lees meer over onze methode!

Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie

Door de overheid zijn de volgende kerndoelen geformuleerd:

  • 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Bron: SLO

Door middel van een kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. Het gaat bij dit domein om kennismaking met dié aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan. Het gaat bij kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven van enige kennis van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit. Dit vindt zowel op school plaats, als via regelmatige interactie met de (buiten)wereld. Kinderen leren zich aan de hand van kunstzinnige oriëntatie open te stellen: ze kijken naar schilderijen en beelden, ze luisteren naar muziek, ze genieten van taal en beweging. Kunstzinnige oriëntatie is er ook op gericht bij te dragen aan de waardering van leerlingen voor culturele en kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving. Ze leren daarnaast zichzelf te uiten met aan het kunstzinnige domein ontleende middelen:

  • ze leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken aan de hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie;
  • ze maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken;
  • ze leren liedjes en leren ritme-instrumenten te gebruiken als ondersteuning bij het zingen;
  • ze spelen en bewegen.

Waar mogelijk worden daarbij onderwerpen gebruikt die samenhangen met die uit andere leergebieden. Het onderwijs wordt daardoor meer samenhangend en mede daardoor betekenisvoller voor leerlingen. Maar voorop staat natuurlijk de authentieke bijdrage van kunstzinnige oriëntatie aan de ontwikkeling van kinderen.